Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Miền xác định của y = tanx + cotx là:

Miền xác định của y = tanx + cotx là:

R. Roboteacher13

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = tanx + cotx TXĐ: { s in x  = 0 cos  = 0 ​ ⇔ { x  = kπ x  = 2 π ​ + kπ ​ ⇔ x  = 2 k π ​

y = tanx + cotx

TXĐ:

267

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG