Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?

Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?

  1. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y greater or equal than 0 end cell row cell 5 x minus 4 y greater or equal than 10 end cell row cell 5 x plus 4 y less or equal than 10 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x greater than 0 end cell row cell 5 x minus 4 y less or equal than 10 end cell row cell 4 x plus 5 y less or equal than 10 end cell end table space of 1em close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x greater or equal than 0 end cell row cell 4 x minus 5 y less or equal than 10 end cell row cell 5 x plus 4 y less or equal than 10 end cell end table space of 1em close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x greater or equal than 0 end cell row cell 5 x minus 4 y less or equal than 10 end cell row cell 4 x plus 5 y less or equal than 10 end cell end table close

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Cạnh AC có phương trình x = 0 và cạnh AC nằm trong miền nghiệm nên x ≥ 0 là một bất phương trình của hệ. Cạnh AB qua hai điểm và ( 0 ; 2 ) nên có phương trình Vậy hệ bất phương trình cần tìm là

Chọn D

Cạnh AC có phương trình   và cạnh AC nằm trong miền nghiệm nên  là một bất phương trình của hệ.

Cạnh AB qua hai điểm open parentheses 5 over 2 semicolon 0 close parentheses và  nên có phương trình fraction numerator x over denominator 5 over 2 end fraction plus y over 2 equals 1 not stretchy left right double arrow 4 x plus 5 y equals 10

Vậy hệ bất phương trình cần tìm là open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x greater or equal than 0 end cell row cell 5 x minus 4 y less or equal than 10 end cell row cell 4 x plus 5 y less or equal than 10 end cell end table close

153

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của bất phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG