Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Miền nghiệm của hệ bất phương trình chứa điểm nào sau đây?

Miền nghiệm của hệ bất phương trình open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x minus 2 y less than 0 end cell row cell x plus 3 y greater than negative 2 end cell row cell y minus x less than 3 end cell end table close chứa điểm nào sau đây?

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: Ta thấy ( 0 ; 1 ) là nghiệm của cả ba bất phương trình. Điều đó có nghĩa điểm ( 0 ; 1 ) thuộc cả ba miền nghiệm của ba bất phương trình. Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ.

Chọn D

Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng:

open parentheses d subscript 1 close parentheses colon x minus 2 y equals 0 open parentheses d subscript 2 close parentheses colon x plus 3 y equals negative 2 open parentheses d subscript 3 close parentheses colon y minus x equals 3

Ta thấy   là nghiệm của cả ba bất phương trình. Điều đó có nghĩa điểm   thuộc cả ba miền nghiệm của ba bất phương trình. Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ.

31

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG