Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

  1. conservative

  2. flexibility

  3. refugee 

  4. population 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. conservative /kənˈsɜː.və.tɪv/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ive làm trọng âm rơi vào trước âm đó và trọng âm không rơi vào âm /ə/. B. flexibility /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc các từ có tận cùng là -y thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên. C. refugee /ˌref.juˈdʒiː/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc các từ tận cùng là -ee thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

A. conservative /kənˈsɜː.və.tɪv/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ive làm trọng âm rơi vào trước âm đó và trọng âm không rơi vào âm /ə/.
B. flexibility /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc các từ có tận cùng là -y thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên. 
C. refugee /ˌref.juˈdʒiː/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc các từ tận cùng là -ee thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó. 
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If the weather............. so bad, we would have gone out.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG