Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

  1. But for her great performance at the festival, we wouldn't know about her artistic talent now.

  2. Amazing as her artistic talent is, we don't know about her great performance at the festival.

  3. Although she gave a great performance at the festival, we know she has artistic talent.

  4. Hardly had we know about her artistic talent when she gave a great performance at the festival.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.But for her great performance at the festival, we wouldn't know about her artistic talent now. Câu điều kiện hỗn hợp diễn tả điều kiện không có thật ở quá khứ dẫn đến kết quả trái với hiện tạiCông thức: If + S + had (not) + P2, S + would + V_nguyên thểBut for = If … not : Nếu không nhờ Tạmdịch: Cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời ở lễ hội. Bây giờ chúng tôi biết được tài năng nghệ thuật của cô ấy. A. Nếu không nhờ màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy ở lễ hội, bây giờ chúng tôi đã không biết về tài năngnghệ thuật của cô ấy. B. Tuy tài năng nghệ thuật của cô ấy thì tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã không biết về màn trình diễn của cô ấyở lễ hội. => sai nghĩa C. Mặc dù cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời ở lễ hội, chúng tôi biết về tài năng nghệ thuật của cô ấy.=> sai nghĩa D. Ngay sau khi chúng tôi biết tài năng nghệ thuật của cô ấy thì cô ấy đã có màn trình diễn tuyệt vời ở lễ hội.=> sai nghĩa

A.But for her great performance at the festival, we wouldn't know about her artistic talent now.

Câu điều kiện hỗn hợp diễn tả điều kiện không có thật ở quá khứ dẫn đến kết quả trái với hiện tại Công thức: If + S + had (not) + P2, S + would + V_nguyên thể But for = If … not : Nếu không nhờ Tạm dịch:
Cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời ở lễ hội. Bây giờ chúng tôi biết được tài năng nghệ thuật của cô ấy.
A. Nếu không nhờ màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy ở lễ hội, bây giờ chúng tôi đã không biết về tài năng nghệ thuật của cô ấy.
B. Tuy tài năng nghệ thuật của cô ấy thì tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã không biết về màn trình diễn của cô ấy ở lễ hội. => sai nghĩa
C. Mặc dù cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời ở lễ hội, chúng tôi biết về tài năng nghệ thuật của cô ấy. => sai nghĩa
D. Ngay sau khi chúng tôi biết tài năng nghệ thuật của cô ấy thì cô ấy đã có màn trình diễn tuyệt vời ở lễ hội. => sai nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. It's important to project a(n) _______ image during the interview.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG