Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. There is a lot of traffic so we are trying to find an ______ route.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 
There is a lot of traffic so we are trying to find an ______ route.

  1. alternate

  2. alternative

  3. alternation 

  4. alternated 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kiến thức về loại từ Xét các đáp án: A. alternate /ˈɒl.tə.neɪt/ (v): xen kẽ, luân phiên. B. alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ (a): có thể thay thế. C. alternation /ˌɒl.təˈneɪ.ʃən/ (n): sự xen kẽ. => alternative route: tuyến đường thay thế Tạm dịch: Có quá nhiều xe cộ nên chúng tôi đang cố gắng tìm một tuyến đường khác

Kiến thức về loại từ
Xét các đáp án:
A. alternate /ˈɒl.tə.neɪt/ (v): xen kẽ, luân phiên.
B. alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ (a): có thể thay thế.
C. alternation /ˌɒl.təˈneɪ.ʃən/ (n): sự xen kẽ. 
=> alternative route: tuyến đường thay thế
Tạm dịch: Có quá nhiều xe cộ nên chúng tôi đang cố gắng tìm một tuyến đường khác 
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG