Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. The United States, China and India are now competing for political influence in ASEAN, and France, a leading European country, does not want to be ___________.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 
The United States, China and India are now competing for political influence in ASEAN, and France, a leading European country, does not want to be ___________.

  1. left out

  2. put off

  3. thought of 

  4. led on 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kiến thức về cụm từ Xét các đáp án: A. leave out: bỏ rơi, loại ra ngoài B. put off = postpone= delay: trì hoãn Put sb off: làm cho ai mất hứng C. think of sb/st: nghĩ về ai, cái gì D. lead sb on: thuyết phục ai tin điều gì đó là sai. Tạm dịch: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đang cạnh tranh nhau về sức ảnh hưởng chính trị lên ASEAN và Pháp, một quốc gia hàng đầu châu âu, không muốn bị loại ra ngoài.

Kiến thức về cụm từ
Xét các đáp án:
A. leave out: bỏ rơi, loại ra ngoài
B. put off = postpone= delay: trì hoãn
Put sb off: làm cho ai mất hứng
C. think of sb/st: nghĩ về ai, cái gì
D. lead sb on: thuyết phục ai tin điều gì đó là sai. 
Tạm dịch: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đang cạnh tranh nhau về sức ảnh hưởng chính trị lên ASEAN và Pháp, một quốc gia hàng đầu châu âu, không muốn bị loại ra ngoài. 
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG