Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answersheet to indicate the underlined part that needs correctionin each of the following questions. The policeman warned the tourists not walking alone in empty streets at night.

Mark the letter A, B, C or D on your answersheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
The policeman warned the tourists not walking alone in empty streets at night.

  1. in

  2. at night

  3. not walking

  4. The policeman

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.not walking Kiến thức: “Warn smb to do smth”=>Chọn C Tạm dịch: Người cảnh sát cảnh báo khách du lịch không đi bộ một mình ở những con đường vắng vẻ vào ban đêm.

C.not walking

Kiến thức: “Warn smb to do smth” =>Chọn C
Tạm dịch: Người cảnh sát cảnh báo khách du lịch không đi bộ một mình ở những con đường vắng vẻ vào ban đêm.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If the weather............. so bad, we would have gone out.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG