Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answersheet to indicate the underlined part that needs correctionin each of the following questions. The novel was such interesting that I read it from the beginning to the end in 4 hours.

Mark the letter A, B, C or D on your answersheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The novel was such interesting that I read it from the beginning to the end in 4 hours.

  1. such

  2. it

  3. in

  4. beginning

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.such Kiến thúc: S + be + so + adj + that + S + V. =>Chọn A Tạm dịch: Cuốn tiểu thuyết thú vị đến nỗi tôi đã đọc nó từ đầu đến cuối trong 4 giờ.

A.such

Kiến thúc: S + be + so + adj + that + S + V.
=>Chọn A
Tạm dịch: Cuốn tiểu thuyết thú vị đến nỗi tôi đã đọc nó từ đầu đến cuối trong 4 giờ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. “Why don't you talk to her face-to-face?” asked Bill.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG