Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. All his companies had been successful and he was known to be ________ rich.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

All his companies had been successful and he was known to be ________ rich.

  1. excessively

  2. completely

  3. extremely

  4. thoroughly

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.extremely A. excessively (adv): quá chừng, quá đáng B. completely (adv): hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn C. extremely (adv): vô cùng, cực độ, cực kỳ D. thoroughly (adv): kỹ lưỡng, thấu đáo Tạm dịch: Tất cả các công ty của ông đã thành công và ông được biết đến là người vô cùng giàu có.

C.extremely

A. excessively (adv): quá chừng, quá đáng 
B. completely (adv): hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn 
C. extremely (adv): vô cùng, cực độ, cực kỳ 
D. thoroughly (adv): kỹ lưỡng, thấu đáo
Tạm dịch: Tất cả các công ty của ông đã thành công và ông được biết đến là người vô cùng giàu có.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions from 12 to 14. The assumption that smoking has bad effects...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG