Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Janet admitted................ the car without insurance.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Janet admitted................ the car without insurance.

  1. to be driving

  2. being driven

  3. to have driven

  4. having driven

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d.having driven Dạng của động từ, câu chủ động bị động Giải thích: Ta có cụm “admit doing sth”: thừa nhận làm cái gì Chủ ngữ trong câu là người, và về nghĩa thì câu này là câu chủ động, cho nên đáp án B loại Tạm dịch: Janet thừa nhậnđã lái xe mà không có bảo hiểm.

d.having driven

Dạng của động từ, câu chủ động bị động
Giải thích:
Ta có cụm “admit doing sth”: thừa nhận làm cái gì
Chủ ngữ trong câu là người, và về nghĩa thì câu này là câu chủ động, cho nên đáp án B loại Tạm dịch: Janet thừa nhận đã lái xe mà không có bảo hiểm.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the otherthree in the position of primary stress in each of the following questions.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG