Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The new secretary is really asking for trouble,............. the boss's requests like that.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The new secretary is really asking for trouble,............. the boss's requests like that.

  1. to ignore

  2. ignore

  3. is ignoring

  4. ignoring

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.ignoring Mệnh đề rút gọn Giải thích: Trong 1 câu có 2 mệnh đề đồng chủ ngữ ( the new secretary) thì ta có thể lược bớt 1 chủ ngữ, động từchuyển sang dạng V-ing khi mệnh đề được rút gọn mang nghĩa chủ động. Tạm dịch: Thưkí mới thực sự đang gặp rắc rối khi cô ấy phớt lờ lời đề nghị của sếp.

D.ignoring

Mệnh đề rút gọn
Giải thích: Trong 1 câu có 2 mệnh đề đồng chủ ngữ ( the new secretary) thì ta có thể lược bớt 1 chủ ngữ, động từ chuyển sang dạng V-ing khi mệnh đề được rút gọn mang nghĩa chủ động.
Tạm dịch: Thư kí mới thực sự đang gặp rắc rối khi cô ấy phớt lờ lời đề nghị của sếp.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG