Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. A football match begins with the ball kicking forwards from a spot in the centre of the field.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs
correction in each of the following questions.
 A football match begins with the ball kicking forwards from a spot in the centre of the field.

  1. begins

  2. with

  3. kicking forwards

  4. in the centre

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.kicking forwards Quá khứ phân từ Giải thích: Sửa: kicking forwards => kicked forwards Ta dùng quá khứ phân từ tạo mệnh đề quan hệ rút gọn với dạng bị động. Ở đây “kicked” được hiểu là “which is kicked”. Tạm dịch: Một trận đấu bóng đá bắt đầu với quả bóng được đá về phía trƣớc từ một vị trí ở giữa sân.

C.kicking forwards

Quá khứ phân từ
Giải thích:
Sửa: kicking forwards => kicked forwards
Ta dùng quá khứ phân từ tạo mệnh đề quan hệ rút gọn với dạng bị động. Ở đây “kicked” được hiểu là “which is
kicked”.

Tạm dịch: Một trận đấu bóng đá bắt đầu với quả bóng được đá về phía trƣớc từ một vị trí ở giữa sân.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. Susan didn't apply for the job in the library. She reg...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG