Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 10 to 21. Children shouldn't be allowed .................time................ computer games.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 10 to 21.

Children shouldn't be allowed .................time................ computer games.

  1. waste - to play

  2. to waste - playing

  3. wasting – playing

  4. to waste - to playing

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.to waste - playing be allowed to do something: được cho phép làm gì waste time doing something: tốn thời gian làm gì Tạm dịch: Trẻ con không nên được cho phép tốn nhiều thời gian chơi điện tử.

B.to waste - playing

be allowed to do something: được cho phép làm gì waste time doing 
something: tốn thời gian làm gì
Tạm dịch: Trẻ con không nên được cho phép tốn nhiều thời gian chơi điện tử.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG