Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions from 45 to 47: “You're always making terrible mistakes”, said the teacher.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 45 to 47:

 “You're always making terrible mistakes”, said the teacher. 

  1. The teacher realized that his students always made terrible mistakes. 

  2. The teacher complained about his students making terrible mistakes. 

  3. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.

  4. The teacher made his students not always make terrible mistakes.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.The teacher complained about his students making terrible mistakes. be always + V_ing: lúc nào cũng làm gì đó (phàn nàn về hành động của ai khiến ngƣời nói thấy khó chịu) Câu trựctiếp: “S + am/ is/ are + always + V_ing”, said S1. Câu gián tiếp: S1 complained about + Ving: Ai đó phàn nàn về điều gì Tạm dịch:“Em luôn mắc những sai lầm khủng khiếp.”, thầy giáo nói.= Thầy giáo phàn nàn về việc học trò của minh mắc những sai lầm khủng khiếp. A. Thầy giáo nhận ra rằng học sinh của mình luôn mắc sai lầm khủng khiếp. => sai về nghĩa C. Thầy giáo hỏi học sinh của mình tại sao họ luôn mắc sai lầm khủng khiếp. => sai về nghĩa D. Thầy giáo khiến học sinh của mình không phải lúc nào cũng mắc sai lầm khủng khiếp. => sai về nghĩa

B.The teacher complained about his students making terrible mistakes. 

be always + V_ing: lúc nào cũng làm gì đó (phàn nàn về hành động của ai khiến ngƣời nói thấy khó chịu) Câu trực tiếp: “S + am/ is/ are + always + V_ing”, said S1.
Câu gián tiếp: S1 complained about + Ving: Ai đó phàn nàn về điều gì Tạm dịch: “Em luôn mắc những sai lầm khủng khiếp.”, thầy giáo nói. = Thầy giáo phàn nàn về việc học trò của minh mắc những sai lầm khủng khiếp.
A. Thầy giáo nhận ra rằng học sinh của mình luôn mắc sai lầm khủng khiếp. => sai về nghĩa
C. Thầy giáo hỏi học sinh của mình tại sao họ luôn mắc sai lầm khủng khiếp. => sai về nghĩa
D. Thầy giáo khiến học sinh của mình không phải lúc nào cũng mắc sai lầm khủng khiếp. => sai về nghĩa

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG