Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions. “Oh, I'm sorry! Am I disturbing you? – “................... ”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

“Oh, I'm sorry! Am I disturbing you? – “................... ”

  1. Sure, you're a real nuisance!

  2. No, never mind.

  3. You're such a pain in the neck!

  4. No, you're OK.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.No, never mind. Hội thoại giao tiếp Giải thích: “Xin lỗi! Có phải tôi đã làm phiền bạn không?” A. Chắc chắn rồi, bạn là một phiền toái thực sự! B. Không, đừng bận tâm. C. Bạn thật phiền phức! D. Không, bạn rất ổn. a pain in the neck = a person or thing that is very annoying: ai/ cái gì đó rất phiền phức

B.No, never mind.

Hội thoại giao tiếp
Giải thích:
“Xin lỗi! Có phải tôi đã làm phiền bạn không?”
A. Chắc chắn rồi, bạn là một phiền toái thực sự! B. Không, đừng bận tâm.
C. Bạn thật phiền phức! D. Không, bạn rất ổn.

a pain in the neck = a person or thing that is very annoying: ai/ cái gì đó rất phiền phức

 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. AfterDavid _________ his homework, he went straight to bed.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG