Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The weather is going to change soon; I feel it in my __________

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The weather is going to change soon; I feel it in my __________

  1. body

  2. legs

  3. bones

  4. skin

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.bones “feel one‟s bones”: có trực giác/linh cảm về điều gì Tạm dịch: Thời tiết sẽ thay đổi sớm; tôi có linh cảm về điều đó.

C.bones

“feel one‟s bones”: có trực giác/linh cảm về điều gì
Tạm dịch: Thời tiết sẽ thay đổi sớm; tôi có linh cảm về điều đó. 

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG