Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Of all the world's major oceans, Arctic Ocean ............is the shallowest.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Of all the world's major oceans, Arctic Ocean ............is the shallowest.

  1. an

  2. the

  3. a

  4. Ø

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.the Mạo từ Giải thích: Ta dùng mạo từ “the” trước tên sông núi, đại dương... Tạm dịch: Trong số tất cả các đại dương lớn trên thế giới, Bắc Băng Dương là nơi nông nhất.

B.the

Mạo từ
Giải thích: Ta dùng mạo từ “the” trước tên sông núi, đại dương...
Tạm dịch: Trong số tất cả các đại dương lớn trên thế giới, Bắc Băng Dương là nơi nông nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG