Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Jane would never forget ................the first prize in such a prestigious competition.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Jane would never forget ................the first prize in such a prestigious competition.

  1. to have awarded

  2. to be awarded

  3. having awarded

  4. being awarded

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.being awarded Cấu trúc với forget, dạng bị động Giải thích: forget + V-ing: nhớ đã làm gì forget + to V: nhớ phải làm gì Về nghĩa câu này ta dùng forget + V-ing. Đáp án A, B loại Đồng thời về nghĩa ở đây ta dùng dạng bị động (được trao tặng), do đó đáp án C loại Tạm dịch: Jane sẽ không bao giờ quên việc được nhận giải nhất trong một cuộc thi danh giá nhưvậy.

D.being awarded

Cấu trúc với forget, dạng bị động
Giải thích:
forget + V-ing: nhớ đã làm gì forget + to V: nhớ phải làm gì
Về nghĩa câu này ta dùng forget + V-ing.
Đáp án A, B loại
Đồng thời về nghĩa ở đây ta dùng dạng bị động (được trao tặng), do đó đáp án C loại
Tạm dịch: Jane sẽ không bao giờ quên việc được nhận giải nhất trong một cuộc thi danh giá như vậy.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG