Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. We should participate in the movement who is organized to conserve the natural environment.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
 We should participate in the movement who is organized to conserve the natural environment.

  1. should private

  2. who

  3. to conserve

  4. individual

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.who Giải thích: Ở đây cần một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật “movement”, đóng vai trò chủ ngữ trong mệnh đề quanhệ => chọn “which”. Sửa: who => which Tạm dịch: Chúng ta nên tham gia vào phong trào được tổ chức để bảo tồn môi trường tự nhiên

B.who

Giải thích:
Ở đây cần một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật “movement”, đóng vai trò chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ => chọn “which”.
Sửa: who => which
Tạm dịch: Chúng ta nên tham gia vào phong trào được tổ chức để bảo tồn môi trường tự nhiên

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG