Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions from 15 to 16. They finished one project. They started working on the next.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 15 to 16.
They finished one project. They started working on the next.

  1. Not until did they start working on the next project then they finished one.

  2. Hardly had they finished one project when they started working on the next

  3. Only if they had finished one project did they start working on the next.

  4. Had they finished one project, they would have started working on the next.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Hardly had they finished one project when they started working on the next Câu đảo ngữ Giải thích: Cấu trúc: - Not until/Till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V (Câu A sai về cấu trúc) - Hardly + Auxiliary + S + V + when + clause - Only if + clause + Auxiliary + S + V - Had + S + V.p.p, S + would + have + V.p.p (Đảo ngữ câu điều kiện loại 3) Tạm dịch: Họ đã kết thúc một dự án. Họ bắt đầu thực hiện cái tiếp theo. B. Ngay khi kết thúc một dự án thì họ bắt đầu thực hiện cái tiếp theo. C. Chỉ khi họ thực hiện xong dự án này thì họ mới bắt đầu dự án tiếp theo. D. Nếu họ hoàn thành được dự án này, họ sẽ thực hiện dự án tiếp theo. CâuC, D sai về nghĩa.

B.Hardly had they finished one project when they started working on the next

Câu đảo ngữ
Giải thích:
Cấu trúc:
- Not until/Till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V (Câu A sai về cấu trúc)
- Hardly + Auxiliary + S + V + when + clause
- Only if + clause + Auxiliary + S + V
- Had + S + V.p.p, S + would + have + V.p.p (Đảo ngữ câu điều kiện loại 3)
Tạm dịch: Họ đã kết thúc một dự án. Họ bắt đầu thực hiện cái tiếp theo.
B. Ngay khi kết thúc một dự án thì họ bắt đầu thực hiện cái tiếp theo.
C. Chỉ khi họ thực hiện xong dự án này thì họ mới bắt đầu dự án tiếp theo.

D. Nếu họ hoàn thành được dự án này, họ sẽ thực hiện dự án tiếp theo. Câu C, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG