Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. .................New York is not the capital of the USA, it is the home of the UnitedNations.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

.................New York is not the capital of the USA, it is the home of the UnitedNations.

  1. In spite of

  2. Because

  3. Although

  4. Otherwise

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Although Từ vựng Giải thích: In spite of + N/V.ing = Although + S + V: mặc dù Because + S + V: bởi vì Otherwise: nếu không Tạm dịch: Mặc dù New York không phải là thủ đô của Hoa Kỳ, nhưng nó là nơi đóng trụ sở của Liên Hợp Quốc.

C.Although

Từ vựng
Giải thích:
In spite of + N/V.ing = Although + S + V: mặc dù
Because + S + V: bởi vì
Otherwise: nếu không
Tạm dịch: Mặc dù New York không phải là thủ đô của Hoa Kỳ, nhưng nó là nơi đóng trụ sở của Liên Hợp Quốc.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG