Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The incredible thing about telephone ............across the continents, but that you canrecognize the other person's voice.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The incredible thing about telephone ............across the continents, but that you can recognize the other person's voice.

  1. is it provides instant talking to each other.

  2. is it allows people to talk instantly

  3. is not that people can instantly talk to each other is that people can talk instantly

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.is not that people can instantly talk to each other is that people can talk instantly Mệnh đề danh từ Giải thích: Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh từ, dùng “that + S + V”. Tạm dịch: Điều đáng kinh ngạc về điện thoại không phải là mọi người có thể nói chuyện ngay lập tứctrên khắp các châu lục, mà là bạn có thể nhận ra giọng nói của người khác.

C.is not that people can instantly talk to each other is that people can talk instantly

Mệnh đề danh từ
Giải thích: Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh từ, dùng “that + S + V”.
Tạm dịch: Điều đáng kinh ngạc về điện thoại không phải là mọi người có thể nói chuyện ngay lập tức trên khắp các châu lục, mà là bạn có thể nhận ra giọng nói của người khác.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG