Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. It is believed that in the near future , robots will use to do things s uch as cooking.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
It is believed that in the near future, robots will use to do things such as cooking.

  1. It is believed

  2. in the near future

  3. use to do

  4. such as

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.use to do Câu bị động Giải thích: Dựa vào ngữ cảnh, mệnh đề sau “that” phải dùng ở cấu trúc thì tương lai đơn ở thể bị động. Cấu trúc thì tương lai đơn: S+ will + Vo Bị động: S + will + be + V.p.p Sửa: use to do => be used to do Tạm dịch: Người ta tin rằng trong tương lai gần, robot sẽ được sử dụng để làm những việc nhưnấu ăn.

C.use to do

Câu bị động
Giải thích:
Dựa vào ngữ cảnh, mệnh đề sau “that” phải dùng ở cấu trúc thì tương lai đơn ở thể bị động. Cấu trúc thì tương lai đơn: S + will + Vo
Bị động: S + will + be + V.p.p
Sửa: use to do => be used to do
Tạm dịch: Người ta tin rằng trong tương lai gần, robot sẽ được sử dụng để làm những việc như nấu ăn.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate thecorrect answer to each of the questions. There are many theories about the beginning of drama in ancie...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG