Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. Jim: “This dictionary is for you. I hope you will find it useful.” Mai : "................. ."

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Jim: “This dictionary is for you. I hope you will find it useful.”
Mai : "................. ."

  1. Thanks. I'll do it

  2. No problem!

  3. Thanks. It's very kind of you

  4. Yes, please

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Thanks. It's very kind of you Tạm dịch: Jim: “Cuốn từ điền này là dành cho bạn. Tôi mong là bạn sẽ thấy nó hữu ích.” Mai: “Cám ơn. Bạn thật là tốt bụng.”

C.Thanks. It's very kind of you

Tạm dịch:
Jim: “Cuốn từ điền này là dành cho bạn. Tôi mong là bạn sẽ thấy nó hữu ích.”
Mai: “Cám ơn. Bạn thật là tốt bụng.”

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG