Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other threein theposition ofprimary stress in each of the following questions from 29 to 30.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in theposition ofprimary stress in each of the following questions from 29 to 30.

  1. character

  2. guitarist

  3. . astronaut

  4. bachelor

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.guitarist Trọng âm từ có 3 âm tiết Giải thích: character /'kærəktə(r)/ guitarist /gi'ta:rist/ astronaut /'æstrənɔ:t/ bachelor /'bætʃələ(r)/ Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ hai, còn lại là âm thứ nhất.

B.guitarist

Trọng âm từ có 3 âm tiết Giải thích: character /'kærəktə(r)/ guitarist /gi'ta:rist/ astronaut /'æstrənɔ:t/ bachelor /'bætʃələ(r)/ Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ hai, còn lại là âm thứ nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions from 12 to 14. The assumption that smoking has bad effects...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG