Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions from 8 to 19. ................of the financial crisis, all they could do was hold on and hope that things wouldimprove.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 8 to 19.

................ of the financial crisis, all they could do was hold on and hope that things would improve.

  1. On the top

  2. At the height

  3. In the end

  4. At the bottom

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b.At the height Giải thích: on top of something/somebody: phía trên ai, cái gì at the height of something: ở đỉnh điểm của cái gì in the end: sau tất cả at the bottom: ở phía dưới cùng Tạm dịch: Ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, tất cả những gì họ có thể làm là giữ vững và hy vọng rằngmọi thứ sẽ được cải thiện.

b.At the height

Giải thích:
on top of something/somebody: phía trên ai, cái gì 
at the height of something: ở đỉnh điểm của cái gì 
in the end: sau tất cả
at the bottom: ở phía dưới cùng
Tạm dịch: Ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, tất cả những gì họ có thể làm là giữ vững và hy vọng rằng mọi thứ sẽ được cải thiện.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Only during the nineteenth century did silen...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG