Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I deeply regret _______ to her so severely last night. She was badly hurt.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I deeply regret _______ to her so severely last night. She was badly hurt.

  1. being spoken

  2. having spoken

  3. to be speaking

  4. to speak

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.to speak (v): thay đổi put (v): đặt give (v): đưa, gửiscan (v): quét “scan sth into computer”: quét cái gì vào máy tính Tạm dịch: Tại sao bạn không quét những tấm ảnh này vào máy tính của bạn, bởi vì sau đó bạn sẽ có các bản saochép kĩ thuật số riêng của mình.

D.to speak

(v): thay đổi put (v): 
đặt give (v): đưa, gửi scan (v): quét
“scan sth into computer”: quét cái gì vào máy tính
Tạm dịch: Tại sao bạn không quét những tấm ảnh này vào máy tính của bạn, bởi vì sau đó bạn sẽ có các bản sao chép kĩ thuật số riêng của mình.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. There is a common trend for people to indulge in leisure ac...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG