Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The ______ dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The ______ dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face.

  1. stylish

  2. stylishly

  3. stylistic

  4. stylistically

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.stylishly Từ loại Giải thích: A. stylish (adj): diện B. stylishly (adv): một cách ăn diện C. stylistic (adj): thuộc văn phong D. stylistically (adv): theo văn phong Trƣớc tính từ “dressed” ta cần một trạng từ để bổ nghĩa. => stylishly- dressed (adj): ăn mặc có phong cách/ thời thượng Tạm dịch: Người phụ nữ ăn mặc có phong cách trong quảng cáo nở một nụ cười.

B.stylishly

Từ loại
Giải thích:

A. stylish (adj): diện B. stylishly (adv): một cách ăn diện
C. stylistic (adj): thuộc văn phong D. stylistically (adv): theo văn phong
Trƣớc tính từ “dressed” ta cần một trạng từ để bổ nghĩa.
=> stylishly- dressed (adj): ăn mặc có phong cách/ thời thượng
Tạm dịch: Người phụ nữ ăn mặc có phong cách trong quảng cáo nở một nụ cười.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. He_____ a terrible accident while he _______ along Ben Luc Bridge.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG