Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. No other student in his class is as successful as Pat.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
No other student in his class is as successful as Pat.

  1. Pat succeeded in beating all other students in his class.

  2. Pat is the most successful student in his class.

  3. His class is less successful than Pat is.

  4. The more successful his class is, the more success Pat gets.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B. Pat is the most successful student in his class. Không có học sinh nào khác trong lớp thành công như Pat. A. Pat đã thành công trong việc đánh bại tất cả các học sinh khác trong lớp. => sai nghĩa B. Pat là học sinh thành công nhất trong lớp. => đúng C. Lớp của cậu ấy kém thành công hơn Pat. => sai nghĩa D. Lớp của cậu ấy càng thành công, Pat càng thành công. => sai nghĩa

B. Pat is the most successful student in his class.

Không có học sinh nào khác trong lớp thành công như Pat.
A. Pat đã thành công trong việc đánh bại tất cả các học sinh khác trong lớp. => sai nghĩa
B. Pat là học sinh thành công nhất trong lớp. => đúng
C. Lớp của cậu ấy kém thành công hơn Pat. => sai nghĩa
D. Lớp của cậu ấy càng thành công, Pat càng thành công. => sai nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaningas the given one. We have to cancel our project due to lack of capital.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG