Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.

  1. He behaved very strangely, which surprised me very much.

  2. I was almost not surprised by his strange behavior.

  3. What almost surprised me was the strange way he behaved.

  4. His behavior was a very strange thing, that surprised me a lot.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A,He behaved very strangely, which surprised me very much. Kiến thức: Mệnh đề quan hệ Giải thích: Đại từ quan hệ “which” được dùng để thay thế cho cả 1 một đề đứng trước nó, trước “which” có dấu phẩy. Tạm dịch: Anh ta cưxử một cách rất kỳ lạ. Điều đó làm tôi ngạc nhiên rất nhiều. A. Anh ấy cưxử rất kỳ lạ, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. B. Tôi gần nhưkhông ngạc nhiên trước hành vi kỳ lạ của anh ấy. C. Điều gần nhưlàm tôi ngạc nhiên là cách anh ấy cưxử kỳ lạ. D. Hành vi của anh ấy là một điều rất kỳ lạ, điều đó làm tôi ngạc nhiên rất nhiều. Các phương án B, C, D không phù hợp về nghĩa.

A,He behaved very strangely, which surprised me very much.

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ
Giải thích: Đại từ quan hệ “which” được dùng để thay thế cho cả 1 một đề đứng trước nó, trước “which” có dấu phẩy.
Tạm dịch: Anh ta cư xử một cách rất kỳ lạ. Điều đó làm tôi ngạc nhiên rất nhiều.
A. Anh ấy cư xử rất kỳ lạ, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên.
B. Tôi gần như không ngạc nhiên trước hành vi kỳ lạ của anh ấy.
C. Điều gần như làm tôi ngạc nhiên là cách anh ấy cư xử kỳ lạ.
D. Hành vi của anh ấy là một điều rất kỳ lạ, điều đó làm tôi ngạc nhiên rất nhiều.
Các phương án B, C, D không phù hợp về nghĩa.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG