Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other threein the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  1. enthusiasm

  2. punctuality

  3. anniversary

  4. intercultural

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.enthusiasm Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên Giải thích: enthusiasm /in'θju:ziæzəm/ punctuality /,pʌŋkt∫ʊ'æləti/ anniversary /,æni'vɜ:səri/ intercultural /ˌɪntəˈkʌltʃərəl/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 3

A.enthusiasm

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
enthusiasm /in'θju:ziæzəm/ punctuality /,pʌŋkt∫ʊ'æləti/
anniversary /,æni'vɜ:səri/ intercultural /ˌɪntəˈkʌltʃərəl/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 3

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG