Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence that best combineseach pair of sentences in the following questions. She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

  1. Amazing as her artistic talent is, we don't know about her great performance at the festival.

  2. But for her great performance at the festival, we wouldn't know about her artistic talent now.

  3. Although she gave a great performance at the festival, we know she has artistic talent.

  4. Hardly had we know about her artistic talent when she gave a great performance at the festival.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.But for her great performance at the festival, we wouldn't know about her artistic talent now. Tạm dịch: Cô đã có một màn trình diễn tuyệt vời tại lễ hội. Bây giờ chúng tôi biết cô ấy có tài năng nghệ thuật. A. Dù tài năng nghệ thuật của cô ấy tuyệt vời nhưthế, chúng tôi không biết về màn trình diễn tuyệt vời của côấy tại lễ hội. B. Nếu không có màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy tại lễ hội, chúng tôi sẽ không biết về tài năng nghệ thuậtcủa cô ấy. C. Mặc dù cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời tại lễ hội, chúng tôi biết cô ấy có tài năng nghệ thuật. D. Ngay sau khi chúng tôi không biết về tài năng nghệ thuật của cô ấy thì cô ấy đã có một màn trìnhdiễn tuyệt vời tại lễ hội. Câu A, C, D sai về nghĩa.

B.But for her great performance at the festival, we wouldn't know about her artistic talent now.

Tạm dịch:
Cô đã có một màn trình diễn tuyệt vời tại lễ hội. Bây giờ chúng tôi biết cô ấy có tài năng nghệ thuật.
A. Dù tài năng nghệ thuật của cô ấy tuyệt vời như thế, chúng tôi không biết về màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy tại lễ hội.
B. Nếu không có màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy tại lễ hội, chúng tôi sẽ không biết về tài năng nghệ thuật của cô ấy.
C. Mặc dù cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời tại lễ hội, chúng tôi biết cô ấy có tài năng nghệ thuật.
D. Ngay sau khi chúng tôi không biết về tài năng nghệ thuật của cô ấy thì cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời tại lễ hội.
Câu A, C, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions from 12 to 14. The assumption that smoking has bad effects...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG