Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each ofthe following questions. George is not e nough intelligen t to pass this economics class without help .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

George is not enough intelligent to pass this economics class without help.

  1. enough intelligent 

  2. to pass

  3. economics

  4. help

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.enough intelligent Cấu trúc: S + be + (not) + adj + enough + to V_nguyên thể: Ai đó (không) đủ cái gì để làm gì intelligent (adj):thông minh => đứng trước “enough” Sửa: enough intelligent => intelligent enough Tạm dịch: George không đủ thông minh để đỗ vào lớp kinh tế học này mà không cần giúp đỡ.

A.enough intelligent

Cấu trúc: S + be + (not) + adj + enough + to V_nguyên thể: Ai đó (không) đủ cái gì để làm gì intelligent (adj): thông minh => đứng trước “enough”
Sửa: enough intelligent => intelligent enough
Tạm dịch: George không đủ thông minh để đỗ vào lớp kinh tế học này mà không cần giúp đỡ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG