Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. In order to your goals, you need to.......... invest the maximum amount of time, effort andenergy in your studies.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

In order to your goals, you need to.......... invest the maximum amount of time, effort and energy in your studies.

  1. manage

  2. achieve

  3. catch

  4. establish

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.achieve Từ vựng Giải thích: manage (v): xoay sở achieve (v): đạt được catch (v): bắt được establish (v): thiết lập Tạm dịch: Để đạt được mục tiêu của mình, bạn cần đầu tưtối đa thời gian, công sức và năng lượng cho việc học.

B.achieve

Từ vựng
Giải thích:
manage (v): xoay sở achieve (v): đạt được
catch (v): bắt được establish (v): thiết lập
Tạm dịch: Để đạt được mục tiêu của mình, bạn cần đầu tư tối đa thời gian, công sức và năng lượng cho việc học.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. There is a lot of traffic so we are trying to find an ______ route.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG