Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence that best combines each pairof sentences in the following questions. Electronic devices are bad for your eyes. Their radiation is very harmful.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Electronic devices are bad for your eyes. Their radiation is very harmful.

  1. Electronic devices, which are bad for your eyes, their radiation is very harmful.

  2. Electronic devices, whose radiation is very harmful, are bad for your eyes.

  3. Electronic devices that their radiation is very harmful are bad for your eyes.

  4. Electronic devices which their radiation is very harmful are bad for your eyes.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Electronic devices, whose radiation is very harmful, are bad for your eyes. Trong mệnh đề quan hệ: “whose + N”: cái mà … => thay thế cho tính từ sở hữu chỉ người, vật that + V / S + V : cái mà/ngƣời mà => thay thế cho từ chỉ người/vật, đóng vai trò làm chủ ngữ/tân ngữ which + V /S + V : cái mà => thay thế cho từ chỉ vật, đóng vai trò làm chủ ngữ/tân ngữ “radiation” (sóng bức xạ) là danh từ, thể hiện mối quan hệ phụ thuộc – sở hữu với “Electronic devices” (Các thiết bịđiện tử) => không thể dùng “which, that” Tạm dịch:Các thiết bị điện tử gây hại cho mắt của bạn. Sóng của chúng thì rất có hại. = Các thiết bị điện tử, sóng bức xạ của chúng rất có hại, gây hại cho mắt của bạn.

B.Electronic devices, whose radiation is very harmful, are bad for your eyes.

Trong mệnh đề quan hệ:
“whose + N”: cái mà … => thay thế cho tính từ sở hữu chỉ người, vật
that + V / S + V : cái mà/ngƣời mà => thay thế cho từ chỉ người/vật, đóng vai trò làm chủ ngữ/tân ngữ which + V / S + V : cái mà => thay thế cho từ chỉ vật, đóng vai trò làm chủ ngữ/tân ngữ
“radiation” (sóng bức xạ) là danh từ, thể hiện mối quan hệ phụ thuộc – sở hữu với “Electronic devices” (Các thiết bị điện tử) => không thể dùng “which, that” Tạm dịch: Các thiết bị điện tử gây hại cho mắt của bạn. Sóng của chúng thì rất có hại.
= Các thiết bị điện tử, sóng bức xạ của chúng rất có hại, gây hại cho mắt của bạn.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG