Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I don't feel like buying a..................... in a poke; we'd better check the content.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I don't feel like buying a..................... in a poke; we'd better check the content.

  1. ox

  2. pig

  3. buffalo

  4. cattle

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.pig Thành ngữ Giải thích: (buy) a pig in a poke: mua một cái gì mà không suy nghĩ kỹ, mua vô tội vạ Tạm dịch: Tôi không muốn mua vô tội vạ; chúng ta nên kiểm tra lại nội dung.

B.pig

Thành ngữ
Giải thích: (buy) a pig in a poke: mua một cái gì mà không suy nghĩ kỹ, mua vô tội vạ
Tạm dịch: Tôi không muốn mua vô tội vạ; chúng ta nên kiểm tra lại nội dung.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differentlyfrom the rest.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG