Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Is it acceptable to touch.......... person on.......... shoulder in a conversation?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Is it acceptable to touch.......... person on.......... shoulder in a conversation?

  1. a – the

  2. the – a

  3. the – the

  4. a - a

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.a – the Mạo từ Giải thích: Mạo từ không xách định "a" và "an" dùng chỉ những sự vật, hiện tượng không xác định, người nghe không biết. Mạo từ xác định "the" chỉ sự việc cả người nói và người nghe đều biết. “person” (một người nào đó không xác định) => “a” “shoulder” (vai của người đó) => “the” Tạm dịch: Chạm vào vai một người nào đó khi đang nói chuyện có được chấp nhận không?

A.a – the

Mạo từ
Giải thích:
Mạo từ không xách định "a" và "an" dùng chỉ những sự vật, hiện tượng không xác định, người nghe không biết.
Mạo từ xác định "the" chỉ sự việc cả người nói và người nghe đều biết.
“person” (một người nào đó không xác định) => “a”
“shoulder” (vai của người đó) => “the”
Tạm dịch: Chạm vào vai một người nào đó khi đang nói chuyện có được chấp nhận không?

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG