Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlinedword(s) in each of the following questions. If that was done on a national scale, we would wipe out this infectious disease.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

If that was done on a national scale, we would wipe out this infectious disease.

  1. establish

  2. retain

  3. eliminate

  4. maintain

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.eliminate wipe out (phr. verb): quét sạch, xóa bỏ A. establish (v): thiết lập B. retain (v): tiếp tục duy trì C. eliminate (v): xóa bỏ D. maintain (v): duy trì => wipe out = eliminate Tạm dịch: Nếu việc đó được thực hiện trên phạm vi cả nước, chúng ta sẽ loại bỏ được căn bệnh truyền nhiễm này.

C.eliminate

wipe out (phr. verb): quét sạch, xóa bỏ
A. establish (v): thiết lập
B. retain (v): tiếp tục duy trì
C. eliminate (v): xóa bỏ
D. maintain (v): duy trì
=> wipe out = eliminate
Tạm dịch: Nếu việc đó được thực hiện trên phạm vi cả nước, chúng ta sẽ loại bỏ được căn bệnh truyền nhiễm này.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG