Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to eachof the following questions. He visited London three years ago.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

He visited London three years ago.

  1. He hasn‟t visited London for three years.

  2. He was in London for three years.

  3. He didn‟t visit London three years ago.

  4. He has been in London for three years.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.He hasn‟t visited London for three years. S + V_ed + khoảng thời gian + ago: Ai đó đã làm gì cách đây bao lâu trước. = S + haven‟t/ hasn‟t + P2 + for + khoảng thời gian: Ai đó đã không làm gì trong bao lâu. A. Anh ấyđã không đến London trong 3 năm rồi. B. Anh ấy đã ở London trong 3 năm. => sai nghĩa C. Anh ấy đã không đến London 3 năm trước. => sai nghĩa D. Anh ấy đã ở London trong 3năm. => sai nghĩa Tạm dịch: Anh ấy đã đến thăm London 3 năm trước.= Anh ấy đã không đến London trong 3 năm rồi.

A.He hasn‟t visited London for three years.

S + V_ed + khoảng thời gian + ago: Ai đó đã làm gì cách đây bao lâu trước.
= S + haven‟t/ hasn‟t + P2 + for + khoảng thời gian: Ai đó đã không làm gì trong bao lâu. A. Anh ấy đã không đến London trong 3 năm rồi.
B. Anh ấy đã ở London trong 3 năm. => sai nghĩa
C. Anh ấy đã không đến London 3 năm trước. => sai nghĩa D. Anh ấy đã ở London trong 3 năm. => sai nghĩa
Tạm dịch: Anh ấy đã đến thăm London 3 năm trước. = Anh ấy đã không đến London trong 3 năm rồi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in eachsentence that needs correcting. Having found guilty of racketeering, the mobster was sentenced to ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG