Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair of sentencesgiven in each of the following questions. I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair of sentences given in each of the following questions.
I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted.

  1. If it had not been for my acceptance the new job offer, I wouldn't have felt exhausted.

  2. Perhaps it would have been better if I hadn't agreed to this new job since it is so boring.

  3. It is of deep regret that I didn't turn down the job offer due to its hardship and long hour work.

  4. Perhaps I shouldn't have accepted this new job, as it's making me feel exhausted.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Perhaps I shouldn't have accepted this new job, as it's making me feel exhausted. Câu điều kiện loại 3 Giải thích: - Cấu trúc: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.phoặc: If it had not been for, S + would + have + V.p.p: Nếu không có ..., thì ... - shouldn't have V.p.p: không nên làm nhưng thực tế đã làm Tạm dịch: Sau tất cả, tôi đã chấp nhận công việc mới. Nó đang làm tôi cảm thấy kiệt sức. A. Nếu tôi không chấp nhận lời mời làm công việc mới, tôi đã không cảm thấy kiệt sức. B. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi đồng ý làm công việc mới này vì nó rất nhàm chán. C. Thật tiếc nuối khi tôi đã từ chối lời mời làm việc vì sự khó khăn và thời gian làm việc dài. D. Có lẽ tôi đã không nên chấp nhận công việc mới này, vì nó khiến tôi cảm thấy kiệt sức.

D.Perhaps I shouldn't have accepted this new job, as it's making me feel exhausted.

Câu điều kiện loại 3
Giải thích:
- Cấu trúc: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p hoặc: If it had not been for, S + would + have + V.p.p: Nếu không có ..., thì ...
- shouldn't have V.p.p: không nên làm nhưng thực tế đã làm
Tạm dịch: Sau tất cả, tôi đã chấp nhận công việc mới. Nó đang làm tôi cảm thấy kiệt sức.
A. Nếu tôi không chấp nhận lời mời làm công việc mới, tôi đã không cảm thấy kiệt sức.
B. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi đồng ý làm công việc mới này vì nó rất nhàm chán.
C. Thật tiếc nuối khi tôi đã từ chối lời mời làm việc vì sự khó khăn và thời gian làm việc dài.
D. Có lẽ tôi đã không nên chấp nhận công việc mới này, vì nó khiến tôi cảm thấy kiệt sức.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG