Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other threein the position of primary stress in each of the following questions

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

  1. executive

  2. opposite

  3. customer

  4. supervisor

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.executive Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên Giải thích: executive /ig'zekjətiv/ opposite /'ɒpəzit/ customer /'kʌstəmə[r]/ supervisor /'sju:pəvaizə/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất

A.executive

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
executive /ig'zekjətiv/ opposite /'ɒpəzit/
customer /'kʌstəmə[r]/ supervisor /'sju:pəvaizə/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined part(s) in each of the following questions. “You've eaten all the chocolate cake?” – “W...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG