Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. “Why don't you complain to the company, John?” said Peter.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“Why don't you complain to the company, John?” said Peter.

  1. Peter asked John why he doesn't complain to the company.

  2. Peter advised John complaining to the company.

  3. Peter suggested John to complain to the company.

  4. Peter suggested that John should complain to the company.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Peter suggested that John should complain to the company. Câu tƣờng thuật Giải thích: Trực tiếp: “Why don't you...” => Gián tiếp: S + suggested + that + S + should V.... Tạm dịch: Peter nói: “ Tại sao bạn không phàn nàn với công ty hả John?”= D. Peter gợi ý rằng John nên phàn nàn với công ty. A. sai ngữ pháp vì “doesn't” chưa lùi thì B. sai ngữ pháp: advise sb + to V (khuyên ai nên làm gì) C. sai ngữ pháp: S1 + suggest + S2 + (should) + V (nguyên thể)

D.Peter suggested that John should complain to the company.

Câu tƣờng thuật
Giải thích:
Trực tiếp: “Why don't you...”
=> Gián tiếp: S + suggested + that + S + should V....
Tạm dịch: Peter nói: “ Tại sao bạn không phàn nàn với công ty hả John?” = D. Peter gợi ý rằng John nên phàn nàn với công ty.

A. sai ngữ pháp vì “doesn't” chưa lùi thì
B. sai ngữ pháp: advise sb + to V (khuyên ai nên làm gì)
C. sai ngữ pháp: S1 + suggest + S2 + (should) + V (nguyên thể)

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG