Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three inthe position of the primary stress in each of the following questions from 49 to 50

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions from 49 to 50

  1. contain

  2. achieve

  3. improve

  4. enter

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.enter Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: Quy tắc: - Những động từ có hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. - Ngoại lệ: Các động từ chứa nguyên âm ngắn ở âm tiết thứ hai và kết thúc bằng một (hoặc không) phụâm, thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: enter /ˈentər/, travel /ˈtrævl/, open /ˈoʊpən/ ... contain/kənˈteɪn/ achieve /əˈtʃiːv/improve /ɪmˈpruːv/ enter /ˈentə(r)/ Trọng âm của câu D rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

D.enter

Trọng âm từ có hai âm tiết
Giải thích:
Quy tắc:
- Những động từ có hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
- Ngoại lệ: Các động từ chứa nguyên âm ngắn ở âm tiết thứ hai và kết thúc bằng một (hoặc không) phụ âm, thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: enter /ˈentər/, travel /ˈtrævl/, open /ˈoʊpən/ ... contain /kənˈteɪn/ achieve /əˈtʃiːv/ improve /ɪmˈpruːv/ enter /ˈentə(r)/
Trọng âm của câu D rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG