Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to eachof the following questions. Despite his early retirement, he found no peace in life.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Despite his early retirement, he found no peace in life.

  1. Although he retired early, but he found no peace in life.

  2. He found no peace in life because he retired early.

  3. Early as he retired, he found no peace in life.

  4. His early retirement has brought him peace in life.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C,Early as he retired, he found no peace in life. Despite + N, S + V: Mặc dù việc gì, ai đó vẫn làm gì = Adv + as + S + V, S + V: Mặc dù ai đó làm cái này, người đó vẫn làm cái kia A. Mặc dù ông ấy đã nghỉ hưu sớm, nhưng ông ta đã không cảm thấy bình yên trong cuộc sống. => sai vì có 2 liêntừ nối trong một câu. B. Ông ấy không cảm thấy sự bình yên trong cuộc sống bởi vì ông ấy nghỉ hưu sớm. => sai nghĩa C. Mặc dù ông ấy nghỉ hưu sớm, ông ta đã không cảm thấy sự bình yên trong cuộc sống. D. Việc nghỉ hưu sớm của ông ấy đã mang lại cho ông sự bình yên trong cuộc sống. => sai nghĩaTạm dịch: Mặcdù ông ấy nghỉ hƣu sớm, ông ta đã không cảm thấy sự bình yên trong cuộc sống

C,Early as he retired, he found no peace in life.

Despite + N, S + V: Mặc dù việc gì, ai đó vẫn làm gì
= Adv + as + S + V, S + V: Mặc dù ai đó làm cái này, người đó vẫn làm cái kia
A. Mặc dù ông ấy đã nghỉ hưu sớm, nhưng ông ta đã không cảm thấy bình yên trong cuộc sống. => sai vì có 2 liên từ nối trong một câu.
B. Ông ấy không cảm thấy sự bình yên trong cuộc sống bởi vì ông ấy nghỉ hưu sớm. => sai nghĩa
C. Mặc dù ông ấy nghỉ hưu sớm, ông ta đã không cảm thấy sự bình yên trong cuộc sống.
D. Việc nghỉ hưu sớm của ông ấy đã mang lại cho ông sự bình yên trong cuộc sống. => sai nghĩaTạm dịch: Mặc dù ông ấy nghỉ hƣu sớm, ông ta đã không cảm thấy sự bình yên trong cuộc sống

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG