Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The government decided to pull down the old building after asking for the ideas from the localresidents.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
 The government decided to pull down the old building after asking for the ideas from the local residents.

  1. demolish

  2. renovate

  3. maintain

  4. purchase

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồng nghĩa Giải thích: pull down (v): phá hủy A. demolish (v): phá hủy B. renovate (v): làm mới, sửa chữa C. maintain (v): giữ, duy trì, bảo quản D. purchase (n,v): mua, giành đwợc => pull down = demolish Tạm dịch: Chính phủ quyết định phá hủy những ngôi nhà cũ sau khi hỏi ý kiến từ chính quyền địa phwơng.

Từ đồng nghĩa
Giải thích:
pull down (v): phá hủy
A. demolish (v): phá hủy B. renovate (v): làm mới, sửa chữa
C. maintain (v): giữ, duy trì, bảo quản D. purchase (n,v): mua, giành đwợc
=> pull down = demolish
Tạm dịch: Chính phủ quyết định phá hủy những ngôi nhà cũ sau khi hỏi ý kiến từ chính quyền địa phwơng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. The room is too small for us to play music in.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG