Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. After a six-year relation, Martha and Billy have decided to..................

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

After a six-year relation, Martha and Billy have decided to..................

  1. break the bank

  2. tie the knot

  3. turn the page

  4. make ends meet

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.tie the knot Thành ngữ A. break the bank: chi tiêu/tiêu xài hết sạch tiền B. tie the knot: kết hôn C. turn the page: chuyển sang giai đoạn mới của cuộc đời D. make ends meet: iếm đủ tiền để sống, không mắc nợ, hay là cân đối đƯợc số thu và số chi Tạm dịch: Sau mối quan hệ sáu năm, Martha và Billy đã quyết định kết hôn.

B.tie the knot

Thành ngữ
A. break the bank: chi tiêu/tiêu xài hết sạch tiền
B. tie the knot: kết hôn
C. turn the page: chuyển sang giai đoạn mới của cuộc đời
D. make ends meet: iếm đủ tiền để sống, không mắc nợ, hay là cân đối đƯợc số thu và số chi
Tạm dịch: Sau mối quan hệ sáu năm, Martha và Billy đã quyết định kết hôn.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the otherthree in the position of primary stress in each of the following questions.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG