Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. His speech............. little or no relation to the topic given.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

His speech............. little or no relation to the topic given.

  1. was

  2. reflected

  3. gave

  4. bore

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.bore Từ vựng Giải thích: relation (n): mối quan hệ bear no relation to: không liên quan “bear” là động từ bất quy tắc: bear – bore – borne Tạm dịch: Bài phát biểu của ông có rất ít hoặc không liên quan đến chủ đề được đưa ra.

D.bore

Từ vựng
Giải thích:
relation (n): mối quan hệ
bear no relation to: không liên quan
“bear” là động từ bất quy tắc: bear – bore – borne
Tạm dịch: Bài phát biểu của ông có rất ít hoặc không liên quan đến chủ đề được đưa ra.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Only after she ____from a severe illness did she realise the importance of good h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG