Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions from 17 to 19. “If I were you, I wouldn't read the job advertisement and position description carelessly.”,Helen said.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 17 to 19.

“If I were you, I wouldn't read the job advertisement and position description carelessly.”, Helen said. 

  1. Helen advised me on reading the job advertisement and position description carelessly. 

  2. Helen recommended that I take no notice of the job advertisement and position description. 

  3. I was blamed for not reading the job advertisement and position description carefully by Helen. 

  4. Helen advised me against reading the job advertisement and position description carelessly.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Helen advised me against reading the job advertisement and position description carelessly. Câu trực tiếp: “If I were you, I wouldn‟t + V + O.”, S1 said to S2.: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không … Câu tƣờng thuật: S1 advised S2 + against + V_ing + O: Ai đó khuyên ai chống lại việc làm gì (không nên làm gì) Tạm dịch: “Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn nhưvậy.”,Helen nói. = Helen khuyên tôi không nên đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn. A. Helen khuyên tôi đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn. => sai về nghĩa B. Helen khuyên tôi không nên chú ý đến quảng cáo việc làm và mô tả công việc. => sai về nghĩa C. Tôi đã bị đổ lỗi vì đã không đọc quảng cáo công việc và mô tả công việc một cách cẩn thận bởi Helen. => sai vềnghĩa

D.Helen advised me against reading the job advertisement and position description carelessly.

Câu trực tiếp: “If I were you, I wouldn‟t + V + O.”, S1 said to S2.: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không …
Câu tƣờng thuật: S1 advised S2 + against + V_ing + O: Ai đó khuyên ai chống lại việc làm gì (không nên làm gì)
Tạm dịch: “Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn như vậy.”, Helen nói.
= Helen khuyên tôi không nên đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn.
A. Helen khuyên tôi đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn. => sai về nghĩa
B. Helen khuyên tôi không nên chú ý đến quảng cáo việc làm và mô tả công việc. => sai về nghĩa
C. Tôi đã bị đổ lỗi vì đã không đọc quảng cáo công việc và mô tả công việc một cách cẩn thận bởi Helen. => sai về nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaningto the underlined word(s) in each of the following questions. Though built almost five hundred years ago...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG