Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Factories located (A) on the coastlines have (B) released untreated pollution (C) directly (D) intothe ocean.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Factories located (A) on the coastlines have (B) released untreated pollution (C) directly (D) into the ocean.

  1. located

  2. have

  3. pollution

  4. directly

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C. pollution Từ vựng Giải thích: pollution => pollutant pollution (n): sự ô nhiễm pollutant (n): chất gây ônhiễm Tạm dịch: Các nhà máy nằm trên bờ biển đã thải chất ô nhiễm chưa được xử lý trực tiếp vào đại dương.

C.pollution

Từ vựng Giải
thích:
pollution => pollutant pollution (n):
sự ô nhiễm pollutant (n): chất gây ô nhiễm
Tạm dịch: Các nhà máy nằm trên bờ biển đã thải chất ô nhiễm chưa được xử lý trực tiếp vào đại dương.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the otherthree in the position of primary stress in each of the following questions.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG